Transmontánní styl u Vran – mocný prostředek národní identifikace

Print Friendly, PDF & Email

Geopolitická situace Vran

Abychom plně pochopili význam transmontáního stylu u Vran, je třeba pochopit širší vojenské a geopolitické souvislosti. Vraní indiáni vznikli oddělením od Hidatsů, žijících v usedlých vesnicích na horním toku Missouri. Při své migraci směrem na západ se z nich stali typičtí kočovníci z plání, bydleli v týpí, pásli rozsáhlá stáda koní a lovili bizony. Geograficky ovládali povodí řeky Yellowstone, což zahrnuje asi jižní třetinu dnešní Montany a severní třetinu dnešního Wyomingu.

 Bighorn Mountains - srdce vraní země
 Bighorn Mountains - srdce vraní země
 Bighorn Mountains - srdce vraní země
 Bighorn Mountains - srdce vraní země

Loviště Vran

Vrány věřily, že jejich ohromná loviště, která jim daroval Velký Duch, patří k nejkrásnějším místům na Zemi a s tímto tvrzením souhlasila i celá řada bělošských cestovatelů, lovců nebo průzkumníků. Ve vraní zemi se nachází celá škála různých druhů krajiny a ohromné bohatství zvěře i dalších přírodních zdrojů. Slunné, zvlněné pláně, roviny, zalesněné kopečky, mírná pohoří i vysoké hory, kaňony, průrvy, prolákliny, lesy i nezalesněné pláně a hustá síť potůčků, řek a říček. Země velmi bohatá na veškerou zvěř, vysokou, bizony, medvědy a dokonce i vzácné ovce tlustorohé.

Řeka Yellowstone- srdce vraní země.
Ve vraní zemi bylo mnoho jinak vzácných ovcí tlustorohých
Ve vraní zemi bylo mnoho jinak vzácných ovcí tlustorohých

Obklopeni nepřáteli

Za to, že Vrány obdaroval Velký duch tou nejkrásnější zemí, obklopil je na oplátku početnými, silnými, bojechtivými a rozpínavými nepřáteli. Ti moc dobře věděli o kvalitách vraních lovišť a byli připraveni z něj vrány vytlačit. Na severu útočily na Vrány Černonožci, bojovný a početný kmen, na východě musely Vrány bránit své území proti obrovské přesile lakotských hord, na jihu a jihovýchodě sídlili nepřátelští Šajeni a Arapahové. Na jihozápadě docházelo ke srážkám s Šošony a na severozápadě s Ploskohlavci.

Vrány se tak již od počátku své existence nacházely v nezáviděníhodné situaci. Početně malý kmen s velkými ambicemi, který si nárokoval nadstandardně velké a atraktivní loviště, obklopen ze všech stran početně silnějšími, agresívními a rozpínavými nepřátelskými sousedy.

Jeden z největších náčelníků Vran - Mnoho úderů oblečen do toho nejlepšího z transmontánního stylu.
Jeden z největších náčelníků Vran - Mnoho úderů oblečen do toho nejlepšího z transmontánního stylu.
Býčí Vlk s manželkou Stojí s koňmi. Vraní indiáni na fotografii z roku 1873

Této situace si všimli i někteří ranní bělošští kronikáři. George Catlin ve svých dopisech prorokoval, že budou Vrány díky svému nízkému počtu „úplně zničeny“, obchodník Denig předpovídal, že Vrány v jejich zoufalé situaci, čelíc nepřátelům, nebudou „dlouho existovat jako národ“. Generál W.F. Reynolds, který zkoumal v r. 1859 údolí Yellowstonu napsal, že ačkoliv jsou Vrány „velcí válečníci… jejich malý počet bude mít nepochybně za následek jejich konečné vyhlazení v nekonečné válce vedené mezi nepřátelskými kmeny v tomto regionu.“

K tomu však nedošlo. Vrány byly neobyčejně silní, houževnatí a bojovní lidé a nemínili se své země vzdát. Bránili ji s největší zuřivostí a samy vedli útoky proti úhlavním nepřátelům, zejména Černonožcům, Lakotům a Šajenům, které zatlačovaly zpátky tam, odkud přišli.

Po roce 1860 vystupňovali Lakotové spolu s Šajeny útoky na východní hranici vraního území a v několika případech vedli proti Vranám vyhlazovací válečné tažení, které mělo vymazat Vrány ze zemského povrchu. Vrány se však spojily s bělochy, zejména s americkou armádou (Vrány byly vždy přátelští k bělochům) a proti ohromné přesile Lakotů a Šajenů se ubránily.

Náhderná válečná košile kmene Vran
Náhderná válečná košile kmene Vran

Vrány a obchod

Vrány byly obchodně jedním z nejaktivnějších a nejschopnějších kmenů v regionu. Horské vrány, obývající západnější část vraního území, obchodovaly se spojeneckým kmenem Nez perce, který obýval území v Idahu, na západní straně Skalistých hor. Vrány dodávaly Nez Perceům zejména nádherně zdobené oblečení, haleny, legíny, bizoní pláště a další bizoní produkty. 

Na oplátku získávaly vysoce kvalitní koně, na jejichž chov se Nez Perceové specializovali, dále pak mušle a produkty z nich, sušené lososí maso, rohové luky, jedlé kořínky a další produkty. Říční vrány, sídlící ve východní části vraních držav obchodovaly především s indiány z usedlých vesnic podél horního toku Missouri, zejména se svými příbuznými Hidatsy. Zásobovaly je opět velmi dekorativními a módními oděvy, bizoními plášti a dalšími bizoními produkty, plášti na týpí z bizoních kůží, sušeným masem a dalšími bizoními produkty. 

Na oplátku získávaly především palné zbraně a střelivo, nože, sekery, jehly, kotlíky a deky, jelikož usedlé vesnice na Missouri sloužily jako distribuční centra bělošského zboží. Z hidatské a mandanské zemědělské produkce to pak byla zejména kukuřice, fazole a dýně.

Horské a říční vrány si pak zboží ze západu i východu vyměňovaly mezi sebou a také jej distribuovaly dále, svým obchodním partnerům. Díky těmto obchodním vztahům se Vrány staly nejbohatším a nejlépe zásobeným kmenem centrálních a severních plání.

Nádherný toulec kmene Vran vyvedený v transmontánním uměleckém stylu 
Nádherný toulec kmene Vran vyvedený v transmontánním uměleckém stylu 

Vrány a móda

Vrány platily v oblasti Horní Missouri za průkopníky módy, jejich trendy v oblékání bylo vždy velmi inovativní. Mnoho bělošských cestovatelů považovalo Vrány za nejhezčí, či nejlépe oblékané indiány v oblasti. Stejného názoru byly i indiánské kmeny v regionu, proto byly Vraní haleny a legíny považovány za vysoce atraktivní obchodní artikl.

Vraní výrobky byly všeobecně považovány za mimořádně kvalitní, kvalitnější, než produkty jiných kmenů. Vraní práce byla téměř vždy precizní a přesná a tento fakt byl všeobecně znám, jak mezi indiány tak i bělochy.

Tomahawk s transmontánním závěsem. Výrobky kmene Vran patřily mezi designovou špičku a proto byly velice žádané i mezi ostatními kmeny
Tomahawk s transmontánním závěsem. Výrobky kmene Vran patřily mezi designovou špičku a proto byly velice žádané i mezi ostatními kmeny

Vraní pýcha

Vrány, početně malý kmen, obývající nejatraktivnější loviště na pláních, boháči s hojností koní, přírodních zdrojů i bělošského zboží a zbraní, s velmi výhodnými obchodními kontakty na východě i západě, módní ikony, tvůrci módních trendů, velcí válečníci, opovrhující přesilou nepřátel. Přátelé bělochů. Ze všech stran obklopení ohromnou přesilou žárlivých nepřátelských kmenů, které si je přejí vyhladit a zničit jejich výjimečnost.

Vrány si svoji celkovou situaci i její jedinečnost dobře uvědomovaly, což se odráželo na jejich velmi vysokém sebehodnocení, které vedlo až k projevům pýchy a pocitu všeobecné nadřazenosti nad ostatními kmeny. Pýchu ale i krásu, bohatsví a bojovnost Vran zmiňuje mnoho bělošských pozorovatelů, kteří se v tomto hodnocení vzácně shodují. Někteří autoři hovoří dokonce o extrémním nacionalismu Vran, který byl přirozenou odpovědí na jejich situaci.

Honí ho běloch. Jeden ze zvědů G.A.Custer na Little Bighornu
Honí ho běloch. Jeden ze zvědů G.A.Custer na Little Bighornu
 Curley - vraní zvěd gen. Custera na Little Bighornu. Přes sebe má přehozený bizoní plášť s transmontánním pásem.
 Curley - vraní zvěd gen. Custera na Little Bighornu. Přes sebe má přehozený bizoní plášť s transmontánním pásem.

Transmontánní styl

Zatímco užitné umění většiny kmenů centrálních a severních plání je do určité míry podobné a je vidět vzájemné ovlivnění jednotlivých kmenů (například je někdy těžké rozeznat šajenské výrobky od lakotských či arapažských), je transmontánní styl Vran zcela nezaměnitelný, jinaký a originální, jako by vznikl někde úplně jinde, zcela samostatně a bez ovlivnění sousedy. Výrobky v transmontánním stylu jsou jednoznačně rozpoznatelné a identifikovatelné na první pohled.

Transmontánní styl se tak stal ve vnější podobě vyjádřením jinakost Vran, vzhledem k ostatním kmenům z plání, jejich jedinečnosti, originality a v neposlední řadě i ohromného bohatsví. Prvky transmontánního stylu jsou schválně navrženy tak, aby byly snadno rozpoznatelné i na dálku a tvoří tak do určité míry i jisté heraldické znamení. Oblečení Vran, styl jejich účesů, ozdob či siluety vraních týpí říkají již na dálku: „my jsme Vrány“.

Transmontánní styl je mnoha odborníky a sběrateli, stejně jako i laiky považován za vrchol umění indiánů plání. Transmontání design dle mnohých doveden k naprosté dokonalosti, jak estetické, tak i co se týče řemeslného zpracování. Vraní, či transmontánní výrobky si na trhu s originály drží dlouhodobě nejvyšší ceny, často mnohem vyšší, než srovnatelné výrobky například Lakotů, Šajenů nebo Černonožců.

 Pouzdro na zrcátko kmene Vran.

Mohlo by vás také zajímat